Beleidsaanbevelingen

Energy Saving Pioneers roepen op tot hoge ambities in het renovatiepact

Vandaag bespreekt het Vlaams parlement het renovatiepact. Energy Saving Pioneers, een coalitie van vooruitstrevende bedrijven en de milieubeweging roept via een open brief op tot hoge ambities. Energiebesparing in gebouwen is dé topprioriteit voor een succesvol energie- en klimaatbeleid en het ideale recept voor meer lokale jobs en een betaalbare energiefactuur.

“Het renovatiepact moet een ambitieuze langetermijndoelstelling vooropstellen in lijn met wat nodig is in de strijd tegen de klimaatverandering. Het moet focussen op een doorgedreven isolatie van de gebouwenschil en voorlopers stimuleren. Naast minimale dakisolatienormen, vraagt ESP ook voldoende ambitieuze minimale eisen voor de verwarmingsinstallatie en het buitenschrijnwerk van woningen,” zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu.

Link naar de open brief van ESP

ESP roept op tot ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen

Energy Saving Pioneers (ESP) vraagt Europese politici werk te maken van ambitieuze en bindende klimaatdoelstellingen. In samenwerking met de Europese energiebesparings- en hernieuwbare energiesector vraagt ESP de uitwerking van een ambitieuze en bindende doelstelling voor energiebesparing en hernieuwbare energie.

ESP werkt mee aan herziening energie-efficiëntie richtlijn

De Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie wordt in de tweede helft van 2016 geoptimaliseerd. Op dit moment vindt er een publieke consultatie plaats over de voortgang naar de energie-efficiëntiedoelstelling voor 2020 en een beleidskader voor energie-efficiëntie voor 2030. Wij als Energy Saving Pioneers leveren graag input.

ESCO's: aanbevelingen voor het beleid

De Vlaamse renovatiemarkt hinkt achterop in het streven naar energieneutrale gebouwen. ESCO-bedrijven zouden die markt een stevige duw in de rug kunnen geven. Hoewel de aanbodzijde en de financieringsinstellingen er klaar voor zijn, blijft de vraag beperkt. Daarom bracht Energy Saving Pioneers een aantal spelers uit de sector samen op 2 aprilDoel: de drempels voor de ESCO-markt bespreken en aanbevelingen uitwerken voor het beleid. De inzichten van dat seminarie worden in dit document gebundeld.

Captains of Industry en Bond Beter Leefmilieu vragen ambitieuzere Europese energiebesparingsdoelstelling

ESP verwelkomt de beslissing om een Europese besparingsdoelstelling te formuleren als een eerst stap in de goede richting, maar vraagt om een ambitieniveau van 40% energiebesparing tegen 2030.

ESP steunt oproep zeven EU-ministers voor bindende doelstelling energiebesparing

De Energy Saving Pioneers (ESP), een Belgische coalitie van 25 vooruitstrevende bedrijven waaronder Philips en Siemens, steunt de vraag van zeven Europese energieministers aan de voorzitter van de Europese Commissie om een bindende energiebesparingsdoelstelling op te nemen in het 2030-klimaatpakket. 

Input Europese Consultatie 2030 energie- en klimaat doelstellingen

Om globale klimaatopwarming een halt toe te roepen, stelt Europa een langetermijndoelstelling centraal: 80-95% reductie van broeikasgassen tegen 2050 in vergelijking met de niveaus van 1990. ESP leverde hiervoor input voor de publieke consultatie van de Europese Commissie.

Open Brief aan Di Rupo voor bindende energiebesparingsdoelstelling van 40%

Brussel, 20 maart 2013 - Donderdag 20 en vrijdag 21 maart 2014 voert de Europese Raad een eerste politiek debat over de 2030 energie- en klimaatdoelstellingen. Ook wordt de concurrentiekracht van de Europese industrie besproken. De coalitie Energy Saving Pioneers (ESP) ziet beide uitdagingen hand in hand gaan en vraagt Di Rupo in een open brief om werk te maken van een bindende Europese energiebesparingsdoelstelling van 40% tegen 2030.