Fact & figures

Hogere energieproductiviteitsverbetering leidt tot meer welvaart wereldwijd

Ecofys in samenwerking met Quintel Intelligence en The Lisbon Council lanceerde de ‘2015 Energy Productivity and Economic Prosperity Index’. Deze index geeft het potentieel weer voor samenlevingen op vlak van economische groei en ecologische en sociale verbeteringen door een hogere energieproctiviteit. Gebruikmakend van de index wordt in het rapport telkens het bussiness-as-usual scenario vergeleken met het hoge-energieproductiviteitsscenario. Hierdoor worden de voordelen van energie-efficiëntie op wereldvlak duidelijk.

Studie Ecofys: Energiebesparing zorgt voor EU's onafhankelijkheid

Energiebesparing vermindert Europa's afhankelijkheid van buitenlandse fossiele brandstoffen. Een nieuwe studie van het studiebureau Ecofys en Open Climate Network bevestigt deze stelling. Het uitvoeren van kosten-efficiënte energiebesparingsmaatregelen in combinatie met de ontwikkeling van hernieuwbare energie, halveert Europa's invoer van gas.

Voordelen van energiebesparing: alle studies gebundeld

In het ontwikkelen van een duurzaam energiesysteem is energiebesparing een eerste stap. Naast klimaatwinsten leidt energiebesparing ook tot een reeks socio-economische baten. Dit document bundelt de redenering, studies en cijfermateriaal over de vele voordelen.

Energiebesparing speelt cruciale rol in energie- en klimaatdoelstellingen

Het Fraunhofer Instituut berekende de meest kostenoptimale energiebesparingsdoelstelling voor Europa. Om het debat rond de 2030 energie- en klimaatdoelstellingen mee vorm te geven, analyseren de onderzoekers het 2020 energie- en klimaatpakket en berekenen ze welke rol energiebesparing daarin speelt. Ze komen tot het besluit dat een energiebesparingsdoelstelling van 41% tegen 2030, niet alleen heel wat socio-economische en financiële voordelen oplevert, maar ook resulteert in aanzienlijke emissiereducties.

Doelstellingen 2030 nauwelijks ambitieuzer dan Business-As-Usual-scenario

Op 22 januari van dit jaar stelde de Europese Commissie haar klimaat- en energiepakket 2030 voor. Tegen dat jaar moet Europa een vermindering in broeikasgassen realiseren van 40% in vergelijking met 1990 en moet hernieuwbare energie een aandeel innemen van 27% van de totale energieproductie. Ecofys houdt in een nieuw rapport in opdracht van ‘the Greens/EFA’, het klimaat- en energiepakket 2030 tegen het licht en stelt vast dat de 2030 doelstellingen niet in lijn liggen met wat Europa voor haar rekening moet nemen om globale klimaatopwarming tegen 2050 tot 2°C te beperken. Het voorgestelde pakket verschilt amper van een ‘business-as-usual’ scenario.

Energie efficiëntie ‘saai’, maar meest effectieve CO2-reductie

Energie efficientie is de beste manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maatregelen die het energiegebruik doen verminderen moeten af van hun “saai” imago. Alleen zo kunnen investeringen gestimuleerd worden, zo stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Belgisch energieverbruik gaat nauwelijks omlaag

Het energiegebruik van de Europese Unie daalde sinds de verbruikspiek in 2006 met 8%. Het Belgisch energiegebruik lag in 2012 echter slechts 2,1% lager dan in 2006. Er zijn maar vijf Europese landen die het nog slechter doen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Europees statistiekplatform Eurostat.

Energiebesparing garandeert industrieel leiderschap

De impact van energieprijzen op de competitiviteit van de Europese industrie wordt sterk overdreven. Dat blijkt uit het rapport Climate Strategies van Franse, Duitse en Britse economen. De energieprijs blijkt geen bepalende factor voor de competitiviteit van de industrie. Inzetten op innovatie is een veel betere garantie om industrieel leiderschap te behouden.